Algemene informatie

Algemene Gegevens:
Stichting Zomerconcerten De Bilt
Kamer van Koophandel 30169270
R.S.I.N. belastingdienst 8100.10.422
Postadres Zeisterweg 89, 3984 NK Odijk
Telefoon 06-51229733
Bankrekening NL90 RABO 0378 3928 16

Bestuurssamenstelling:
∙ Voorzitter J.S. (Jan) Meeuwsen
∙ Secretaris R.P.P. (René) Klinkhamer
∙ Penningmeester P. (Peter) van der Horst
∙ Algemeen bestuurslid R. (Rienk) Miedema
Alle bestuursleden op vrijwilligersbasis zonder beloning

Financiële verantwoording:
Balans per 31 december 2017
Activa
Vlottende Activa € 5.634

Passiva
Eigen vermogen € 2.285
Vooruitontvangen subsidie € 3.000
Kortlopende schulden € 349
€ 5.634

Contact

Contact Form